ឱកាសការងារ

បើកឱកាសការងារ

យើងសូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលថ្មីដែលមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់យើង។ សូមចូលទស្សនាទំព័រអាជីពរបស់យើងនិងស្វែងរកទីតាំងដែលសមស្របនឹងគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នក។


មានចម្ងល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់យើងឬបញ្ជូនសំណួរអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិត។

Deputy Sale Manager with KNN Cambodia Co., Ltd

We, KNN Cambodia Co., Ltd , are the distributor of many brands of heavy equipment.

As our machine population is bigger and bigger, we are looking for qualified candidates (mechanics) to fulfill positions as below:

 • Position : Deputy Sale Manager ( SMC Division)
 • Post Date : 02-August-2016
 • Deadline : 30-August-2016
 • Location : Phnom Penh
 • Schedule : Full-time
 • Salary : Negotiate

Duties

 • Build and maintain good relationship with key potential customer in public relation
 • Coordinate and support internal team in setting the realistic target group of customer
 • Performed daily sales in dealing with potential key account customer to develop, implementing and monitoring the new prospect and sales process control
 • Lead and support internal team in selling product to existing customer and new prospect with circulation new announcement/promotion to customer
 • Support internal team to develop a relationship with new prospect and existing customer to keep those group of customer more satisfy to continue to support Doosan excavator and Wheel loader
 • Identified new product/service improvement in industry trend and the progressive of competitor
 • Maintained a professional and technical knowledge by attending in training, establishing personal network, benchmarking and continuous improvement among the team and participating in the profession manner
 • Assist sales manager to develop advertising, promotion campaign with cross functional department team such as sales and marketing and aftersales department
 • Assist sales manager to conduct a sales training to the team in order to build up their capacity.

Requirements

 • Good at motivation, persuade and influence people
 • Good at brainstorming, creative idea related to the industry and flexibilities
 • Good at negotiation skills and strong customer relationship
 • Participate in trade shows, associations, and social networks for business’s development
 • Be able to work independently with its area responsible and parallel to the company policy
 • Be a strong in self-motivation, self-organization, organizational skills and good at interpersonal skills
 • Be a visible person and maintaining a profession appearance and providing a positive company image to the public
 • Good at English knowledge (Speaking, Reading, Listening and Writing) and computer skills (Word, Excel, Power Point Presentation, internet and outlook)
 • At least 2 or 3 years experiences in industry relate.

Interested candidates can submit CV and Cover letter with recent photo also salary expected to the contact details below.

Closing Date: 30 August 2016

Contact Details

Address : Lot #239H, St. 6, Sangkat Prek Leap, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh, Cambodia
Phone    : 023 430 436, 081 30 96 96 (Office)
Email     : hr@knncambodia.com
Website : www.knncambodia.com

Apply Now

Inventory Controller with KNN Cambodia Co., Ltd

We, KNN Cambodia Co., Ltd , are the distributor of many brands of heavy equipment.

As our machine population is bigger and bigger, we are looking for qualified candidates (mechanics) to fulfill positions as below:

 • Position : Deputy Sale Manager ( SMC Division)
 • Post Date : 02-August-2016
 • Deadline : 30-August-2016
 • Location : Phnom Penh
 • Schedule : Full-time
 • Salary : Negotiate

Duties

 • Build and maintain good relationship with key potential customer in public relation
 • Coordinate and support internal team in setting the realistic target group of customer
 • Performed daily sales in dealing with potential key account customer to develop, implementing and monitoring the new prospect and sales process control
 • Lead and support internal team in selling product to existing customer and new prospect with circulation new announcement/promotion to customer
 • Support internal team to develop a relationship with new prospect and existing customer to keep those group of customer more satisfy to continue to support Doosan excavator and Wheel loader
 • Identified new product/service improvement in industry trend and the progressive of competitor
 • Maintained a professional and technical knowledge by attending in training, establishing personal network, benchmarking and continuous improvement among the team and participating in the profession manner
 • Assist sales manager to develop advertising, promotion campaign with cross functional department team such as sales and marketing and aftersales department
 • Assist sales manager to conduct a sales training to the team in order to build up their capacity.

Requirements

 • Good at motivation, persuade and influence people
 • Good at brainstorming, creative idea related to the industry and flexibilities
 • Good at negotiation skills and strong customer relationship
 • Participate in trade shows, associations, and social networks for business’s development
 • Be able to work independently with its area responsible and parallel to the company policy
 • Be a strong in self-motivation, self-organization, organizational skills and good at interpersonal skills
 • Be a visible person and maintaining a profession appearance and providing a positive company image to the public
 • Good at English knowledge (Speaking, Reading, Listening and Writing) and computer skills (Word, Excel, Power Point Presentation, internet and outlook)
 • At least 2 or 3 years experiences in industry relate.

Interested candidates can submit CV and Cover letter with recent photo also salary expected to the contact details below.

Closing Date: 30 August 2016

Contact Details

Address : Lot #239H, St. 6, Sangkat Prek Leap, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh, Cambodia
Phone    : 023 430 436, 081 30 96 96 (Office)
Email     : hr@knncambodia.com
Website : www.knncambodia.com

Apply Now

Logistic Officer with KNN Cambodia Co., Ltd

We, KNN Cambodia Co., Ltd , are the distributor of many brands of heavy equipment.

As our machine population is bigger and bigger, we are looking for qualified candidates (mechanics) to fulfill positions as below:

 • Position : Deputy Sale Manager ( SMC Division)
 • Post Date : 02-August-2016
 • Deadline : 30-August-2016
 • Location : Phnom Penh
 • Schedule : Full-time
 • Salary : Negotiate

Duties

 • Build and maintain good relationship with key potential customer in public relation
 • Coordinate and support internal team in setting the realistic target group of customer
 • Performed daily sales in dealing with potential key account customer to develop, implementing and monitoring the new prospect and sales process control
 • Lead and support internal team in selling product to existing customer and new prospect with circulation new announcement/promotion to customer
 • Support internal team to develop a relationship with new prospect and existing customer to keep those group of customer more satisfy to continue to support Doosan excavator and Wheel loader
 • Identified new product/service improvement in industry trend and the progressive of competitor
 • Maintained a professional and technical knowledge by attending in training, establishing personal network, benchmarking and continuous improvement among the team and participating in the profession manner
 • Assist sales manager to develop advertising, promotion campaign with cross functional department team such as sales and marketing and aftersales department
 • Assist sales manager to conduct a sales training to the team in order to build up their capacity.

Requirements

 • Good at motivation, persuade and influence people
 • Good at brainstorming, creative idea related to the industry and flexibilities
 • Good at negotiation skills and strong customer relationship
 • Participate in trade shows, associations, and social networks for business’s development
 • Be able to work independently with its area responsible and parallel to the company policy
 • Be a strong in self-motivation, self-organization, organizational skills and good at interpersonal skills
 • Be a visible person and maintaining a profession appearance and providing a positive company image to the public
 • Good at English knowledge (Speaking, Reading, Listening and Writing) and computer skills (Word, Excel, Power Point Presentation, internet and outlook)
 • At least 2 or 3 years experiences in industry relate.

Interested candidates can submit CV and Cover letter with recent photo also salary expected to the contact details below.

Closing Date: 30 August 2016

Contact Details

Address : Lot #239H, St. 6, Sangkat Prek Leap, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh, Cambodia
Phone    : 023 430 436, 081 30 96 96 (Office)
Email     : hr@knncambodia.com
Website : www.knncambodia.com

Apply Now

Driver with KNN Cambodia Co., Ltd

We, KNN Cambodia Co., Ltd , are the distributor of many brands of heavy equipment.

As our machine population is bigger and bigger, we are looking for qualified candidates (mechanics) to fulfill positions as below:

 • Position : Deputy Sale Manager ( SMC Division)
 • Post Date : 02-August-2016
 • Deadline : 30-August-2016
 • Location : Phnom Penh
 • Schedule : Full-time
 • Salary : Negotiate

Duties

 • Build and maintain good relationship with key potential customer in public relation
 • Coordinate and support internal team in setting the realistic target group of customer
 • Performed daily sales in dealing with potential key account customer to develop, implementing and monitoring the new prospect and sales process control
 • Lead and support internal team in selling product to existing customer and new prospect with circulation new announcement/promotion to customer
 • Support internal team to develop a relationship with new prospect and existing customer to keep those group of customer more satisfy to continue to support Doosan excavator and Wheel loader
 • Identified new product/service improvement in industry trend and the progressive of competitor
 • Maintained a professional and technical knowledge by attending in training, establishing personal network, benchmarking and continuous improvement among the team and participating in the profession manner
 • Assist sales manager to develop advertising, promotion campaign with cross functional department team such as sales and marketing and aftersales department
 • Assist sales manager to conduct a sales training to the team in order to build up their capacity.

Requirements

 • Good at motivation, persuade and influence people
 • Good at brainstorming, creative idea related to the industry and flexibilities
 • Good at negotiation skills and strong customer relationship
 • Participate in trade shows, associations, and social networks for business’s development
 • Be able to work independently with its area responsible and parallel to the company policy
 • Be a strong in self-motivation, self-organization, organizational skills and good at interpersonal skills
 • Be a visible person and maintaining a profession appearance and providing a positive company image to the public
 • Good at English knowledge (Speaking, Reading, Listening and Writing) and computer skills (Word, Excel, Power Point Presentation, internet and outlook)
 • At least 2 or 3 years experiences in industry relate.

Interested candidates can submit CV and Cover letter with recent photo also salary expected to the contact details below.

Closing Date: 30 August 2016

Contact Details

Address : Lot #239H, St. 6, Sangkat Prek Leap, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh, Cambodia
Phone    : 023 430 436, 081 30 96 96 (Office)
Email     : hr@knncambodia.com
Website : www.knncambodia.com

Apply Now

Engine Mechanic with KNN Cambodia Co., Ltd

We, KNN Cambodia Co., Ltd , are the distributor of many brands of heavy equipment.

As our machine population is bigger and bigger, we are looking for qualified candidates (mechanics) to fulfill positions as below:

 • Position : Deputy Sale Manager ( SMC Division)
 • Post Date : 02-August-2016
 • Deadline : 30-August-2016
 • Location : Phnom Penh
 • Schedule : Full-time
 • Salary : Negotiate

Duties

 • Build and maintain good relationship with key potential customer in public relation
 • Coordinate and support internal team in setting the realistic target group of customer
 • Performed daily sales in dealing with potential key account customer to develop, implementing and monitoring the new prospect and sales process control
 • Lead and support internal team in selling product to existing customer and new prospect with circulation new announcement/promotion to customer
 • Support internal team to develop a relationship with new prospect and existing customer to keep those group of customer more satisfy to continue to support Doosan excavator and Wheel loader
 • Identified new product/service improvement in industry trend and the progressive of competitor
 • Maintained a professional and technical knowledge by attending in training, establishing personal network, benchmarking and continuous improvement among the team and participating in the profession manner
 • Assist sales manager to develop advertising, promotion campaign with cross functional department team such as sales and marketing and aftersales department
 • Assist sales manager to conduct a sales training to the team in order to build up their capacity.

Requirements

 • Good at motivation, persuade and influence people
 • Good at brainstorming, creative idea related to the industry and flexibilities
 • Good at negotiation skills and strong customer relationship
 • Participate in trade shows, associations, and social networks for business’s development
 • Be able to work independently with its area responsible and parallel to the company policy
 • Be a strong in self-motivation, self-organization, organizational skills and good at interpersonal skills
 • Be a visible person and maintaining a profession appearance and providing a positive company image to the public
 • Good at English knowledge (Speaking, Reading, Listening and Writing) and computer skills (Word, Excel, Power Point Presentation, internet and outlook)
 • At least 2 or 3 years experiences in industry relate.

Interested candidates can submit CV and Cover letter with recent photo also salary expected to the contact details below.

Closing Date: 30 August 2016

Contact Details

Address : Lot #239H, St. 6, Sangkat Prek Leap, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh, Cambodia
Phone    : 023 430 436, 081 30 96 96 (Office)
Email     : hr@knncambodia.com
Website : www.knncambodia.com

Apply Now